AGROORG
belépés/Regisztráció 

 

Adatkezelői nyilatkozat

 

Cégünk az AGROORG Kft (Székhelye:1148 Budapest, Vezér utca 164/a, Adószáma:10314799-2-42) az EU.2016. április 27-i 2016/679 (GDPR) rendelete a személyes adatok kezelése vonatkozásában, tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszi.

 

1., Alapfogalmak

  

a., Adatkezelő:jelen nyilatkozatot tevő AGROORG Kft

b., Elsődleges adatkezelő: Mindazon cégek /személyek, akik/amelyek számára Adatkezelő szoftveres

szolgáltatási szerződés/megrendelésük alapján szoftver fejlesztést, tesztelést, adatállomány       ellenőrzést, javítást, egyéb szoftveres szolgáltatást végez / szoftver terméket értékesít. 

c., Érintett: Természetes személy, akinek adatait adatkezelő jelen adatkezelői nyilatkozat

      szerint kezeli.

d., Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, szerv, amely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

e., Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, szerv, akivel az Adatkezelő személyes adatokat közöl.

f., DPO:Adatvédelmi tisztviselő

DPO-t Az AGROORG Kft állandó jelleggel nem, kizárólag eseti jelleggel, a rendeletben meghatározott esetekben jelöl ki vagy bíz meg.

g., Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

h., Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a GDPR rendelet szerinti jogsértés, jogellenes véletlen vagy szándékos adat sérelmet, jelen nyilatkozat megsértését tartalmazza.  

Adatkezelő ezúton nyilatkozik arról, hogy minden adatvédelmi incidenst kivizsgál, azok kezelését a jelen rendelet és a hazai törvény előírások szerint látja el. 


 

2., Általános érvényű nyilatkozatok

  

Személyes adatokat kizárólag abban az esetben tárolunk, amennyiben az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

a., az Érintett hozzájárulást adta ehhez, amit mindig visszavonhat,

b., szerződés teljesítéséhez vagy jogi kötelezettséghez szükséges,

c., jogszabályi/hatósági kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelő a rendeletnek megfelelő különleges adatokat nem kezel (különösen: nemre, vallásra, világnézetre stb…).

 

Érintett jogosult Adatkezelő által kezelt adataink módosítására, törlésére, adatai kezelésének korlátozására, Felügyeleti Hatósághoz panasz benyújtására.

 

Adatkezelő nyilatkozik arról, hogy Érintett adatait mindenkor a GDPR rendeletnek megfelelően kezeli, azokat harmadik félnek jelen nyilatkozatától eltérően semmilyen módon nem adja át, megakadályozza annak harmadik fél általi megismerhetőségét, reprodukálását, bármi féle módosítását.

 

Az Érintett adatait kizárólag az alábbi esetekben és célokra használja:

-szerződéskötés és az ehhez kapcsolódó honlapi regisztráció,

-hírlevél kiküldése,

-ajánlatkérések kezelése,

-számlázás,

-munkavállalókkal kapcsolatos kötelező nyilvántartások, elszámolások, adó és járulék elszámolások.

A munkahelyi adatok kezelését az Adatkezelő a Munka Törvénykönyve szerint úgy kezeli, hogy a Munkavállaló és egyéb Érintettek személyi jogát nem sértheti, a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűntetése szempontjából lényegesek. Csak olyan alkalmassági vizsgálatot ír elő, amely a munkaviszonyra vonatkozóan jogilag előírt vagy kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A munkahelyi adatkezelésre vonatkozóan Adatkezelő külön nyilatkozatot tesz. 

 

3., Adatkezelési esetek:

 

 

1., Szerződéskötéshez kapcsolódó adatkezelés

 

a., Érintettek:

Mindazok, akikkel Adatkezelő szerződést köt.

b., Kezelt adatok:

Érintett megnevezése, címe, címei, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma és Érintett adószáma

c., Adatkezelés célja:

Szerződések végrehajtása

d., Az adatkezelés jogalapja:

Érintettel megkötött szerződés

e., Adattárolás időtartama:

 A Szerződés érvényességi ideje, hatósági ellenőrzés lehetőségének időtartama 

f., Adattárolás helye:

Papír alapú, Adatkezelő biztonsági berendezésekkel védett hivatali helyisége

 

A kezelt adatokat az Érintettek Adatkezelőnél bármikor, biztonságosan, korlátozás mentesen megismerhetik.

 

2., Hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

a., Érintettek:

Mindazon személyek, akik határozott hozzájárulásukat adták Adatkezelőnek Hírlevél kiküldéséhez szükséges adatainak kezeléséhez és Adatkezelő jelen nyilatkozatát megismerhették.   

b.,Kezelt adatok:

Érintett neve/ megnevezése, e-mail címe, telefonszáma

c., Adatkezelés célja:

Hírlevél kiküldéséhez nélkülözhetetlen adatok kezelése

d., Az adatkezelés jogalapja:

Érintettek határozott és egyértelmű hozzájárulási nyilatkozata

e., Adattárolás időtartama:

Érintettek leiratkozásának pillanatáig

f., Adattárolás helye:

Adatkezelő jelszóval biztonságosan védett informatikai rendszerében

 

A kezelt adatokat az Érintettek Adatkezelőnél bármikor, biztonságosan, korlátozás mentesen  megismerhetik.

 

 

3., Ajánlatkérések kezelése

 

a., Érintettek:

Mindazok, akik Adatkezelőtől szolgáltatásairól, termékeiről ajánlatot kérnek.

b., Kezelt adatok:

Érintett neve/megnevezése, hivatali beosztása, címe, telefonszáma, e-mail címe

c., Adatkezelés célja:

Érintettek által Adatkezelőtől kért ajánlat megküldése, termék szállítására vagy szolgáltatásra vonatkozóan

d., Az adatkezelés jogalapja:

Érintettek határozott és egyértelmű hozzájárulási nyilatkozata

e., Adattárolás időtartama:

Az Adatkezelő által Érintettnek megküldött ajánlat alapján létrejövő szerződés megkötéséig vagy

az ajánlat Érintett általi elutasításáig. Megkötött szerződés és ajánlat visszautasítás hiányában az adattárolás időtartama az ajánlat megküldésétől számítva maximálisan 1 év.

f., Adattárolás helye:

Adatkezelő jelszóval biztonságosan védett informatikai rendszerében.

 

A kezelt adatokat az Érintettek Adatkezelőnél bármikor, biztonságosan, korlátozás mentesen megismerhetik.

 

4.,Számlázás

 

a., Érintettek:

Mindazon személyek akik/amelyek számára szerződés vagy megrendelés alapján Adatkezelő szolgáltatást végez vagy terméket értékesít.

b., Kezelt adatok:

Érintett neve/megnevezése, számlázási címe, adószáma, számlázott termék vagy szolgáltatás mennyisége, értéke

c., Adatkezelés célja:

Adatkezelő bevételeinek, biztonságos működésének alapját biztosítani

d., Az adatkezelés jogalapja:

Érintett és Adatkezelő között megkötött szerződés vagy Érintett által megrendelt és Adatkezelő által elvégzett vagy szállított termék/szolgáltatás ellenértékének számlázása

e., Adattárolás időtartama:

 Törvényi előírásoknak megfelelően a Hatósági ellenőrzések lehetséges időtartama 

f., Adattárolás helye:

Papír alapú, Adatkezelő biztonsági berendezésekkel védett hivatali helyisége, valamint külön biztonsági eszközben elektronikus formában is

 

A kezelt adatokat az Érintettek Adatkezelőnél bármikor, biztonságosan, korlátozás mentesen megismerhetik.

 

 

5.,Szoftveres szolgáltatási szerződés/megrendelés szerinti szoftveres szolgáltatási szerződés/megrendelés alapján szoftver fejlesztés, tesztelés, adatállomány ellenőrzés, javítás, egyéb szoftveres szolgáltatás végzése / szoftver termék értékesítés 

a., Érintettek:

Mindazon személyek akik/amelyek számára Elsődleges Adatkezelővel kötött szerződés vagy Elsődleges Adatkezelő megrendelés alapján Adatkezelő szolgáltatást végez vagy terméket értékesít.

b., Kezelt adatok:

A szerződésben/megrendelésben foglalt/meghatározott szoftver adatbázisában szereplő/nyilvántartott személyes adatok  

c., Adatkezelés célja:

Adatkezelő által fejlesztett, értékesített, támogatott, kiszolgált szoftverek szerződés/megrendelés szerinti biztonságos működésének alapját biztosítani Elsődleges Adatkezelőnél

d., Az adatkezelés jogalapja:

Elsődleges Adatkezelő és Adatkezelő között megkötött szerződés vagy Érintett által megrendelt és Adatkezelő által elvégzett vagy szállított termék/szolgáltatás teljesítése

e., Adattárolás időtartama:

Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelés célja szerinti legszükségesebb időtartamra tárolja

f., Adattárolás helye:

Adatkezelő biztonsági berendezésekkel védett hivatali helyisége elektronikus formában

 

A kezelt adatokat az Érintettek valamint Elsődleges Adatkezelő Adatkezelőnél bármikor, biztonságosan, korlátozás mentesen  megismerhetik.

 

A munkahelyi adatkezelésre vonatkozóan Adatkezelő külön Adatkezelői nyilatkozatot tesz.


Vissza a főoldalra
/
1148 Budapest XIV. Vezér út 164/a Tel.: +36-1-252-7513, +36-1-383-7738 Fax: +36-1-469-0314,
Win. ügyvitel: +36-1-469-0313, E-mail:
agroorg@t-online.hu , info@agroorg.hu